Statsminister Erna Solberg under Stordkonferansen i 2019. Foto: Peter Tubaas
- Annonse -

Dette er tiltaka frå regjeringa mot koronasmitte som statsminister Erna Solberg (H) la fram laurdag, i tillegg til fleire nye tiltak søndag 15. mars.

1. Frå klokka 8 måndag blir passasjertrafikken stoppa ved alle flyplassar og hamnar i Noreg. Det blir utstrekt kontroll langs grensene. Alle nordmenn som er ute, skal få komme heim.

Justisdepartementet presiserte seint laurdag kveld at flyplassane ikkje blir heilt stengt. Det vil bli fastsett unntak for EØS-borgarar og familiemedlemmene deira som bur i Noreg. Det blir lagt opp til unntak òg for EØS-borgarar som jobbar i Noreg.

Avinor presiserer dessutan at innanrikstrafikken skal gå som normalt.

All varetransport går som normalt på veg, bane, sjø og i luft. Flyplassar, hamner og grenseovergangar blir haldne opne for import og eksport. Alle tollstader held så langt oppe mogleg normal drift.

2. Det blir utløyst beredskapsressursar, medrekna personell både frå Heimevernet og Sivilforsvaret, for å hjelpe til med å gjennomføre tiltaka, mellom anna grensekontrollane, ivaretaking av samfunnskritiske funksjonar, mellom anna på flyplassane.

- Annonse -

3. Regjeringa er i dialog med Norwegian og SAS for å diskutere om dei kan hjelpe til å frakte smitteverneutstyr frå Kina.

4. Utanriksdepartementet (UD) rår mot reiser til utlandet som ikkje er strengt nødvendige. Dette gjeld i første omgang frå 14. mars til 14. april.

5. Regjeringa har vedteke ei forskrift som gjer det mogleg å tvinge folk heim frå hytter som er i andre kommunar enn heimkommunen. Ho kan tre i kraft viss folk ikkje følgjer tilrådinga til styresmaktene om å reise heim. Om nødvendig vil Sivilforsvaret bli brukt til å oppsøkje folk på hyttene og minne dei om at dei må reise heim.

7. Regjeringa har vedteke å vise bort utlendingar utan opphaldsløyve i Noreg av omsyn til folkehelsa.

8. Forsettleg eller grovt aktlaust brot av ei ny forskrift om karantene, isolasjon og heimel til forbod mot opphald på fritidseigedom blir straffa med bøter eller fengsel inntil seks månader.

9. Personar som kjem til Noreg frå Sverige og Finland frå tysdag 17. mars, må òg i karantene. Det har fram til no vore gjort unntak for desse landa, og det blir framleis gjort unntak for dei som jobbar på norsk eller svensk side.