Geir Martin Økland er styreleiar i Stord Kristne Skule. Foto: privat
- Annonse -

Ordføraren lova at vi skulle få ei behandling av søknaden som ikkje var styrt av politiske haldningar mot friskular, skriv Geir Martin Økland frå Stord Kristne Skule.

RBO ville ikkje gje Stord Kristne Skule godkjenning til å få midlertidig driftsendring i Podlen 2 På førstkomande tysdag 16 mai, skal Forvaltningsstyret avgjera om skulen får lov til å etablera seg i Sagvåg eller ikkje.

Vi må sei at svaret frå RBO var overraskande. I heile prosessen har vi hatt eit godt samarbeid og dei har vore positive, effektive og gode å samarbeida med. Det forundrar oss at svaret deira er basert på ei tolking av regelverket som setter krava langt over det som er godkjend på mange skular her i landet.

Hovedpunkta i avslaget er parkering, solforhold og uteareal.

Når det gjeld parkering så har vi tilstrekkeleg parkeringsplassar, men vi fekk avslag fordi vi ikkje hadde teikna inn parkeringsplassane på kartet. Vi fekk ikkje beskjed om at det var eit krav, sjølv om vi hadde fleire møter i forkant. Vi fekk også avslag pga at vi ikkje skulle ha levert nokre tilleggsopplysningar. Desse hadde vi oversendt fleire månader tildlegare.

Vår svar når det gjeld solforholda i Podlen 2 er at dei ikkje er ikkje annleis enn kva andre skular har fått godkjent. Alle bygg har ei skuggeside om vinteren. Vi har kompensert for skugge på baksida i vinterhalvåret med å nytte framsida og dele opp friminutta om det skulle bli behov for det.

- Annonse -
- Annonse -
Kommunelegen meiner utearealet ved Podlen i Sagvåg er alt for lite. Foto: Google maps

Vi fekk også avslag på grunnlag av at «Veiledar til miljø og Helse i skular» anbefaler ca 5000 m2 på skular under 100 elevar. Men i samme paragraf står det:

…På skoler med mindre areal enn anbefalt norm vil dette være spesielt viktig. Tilleggsareal i rimelig nærhet, som f.eks. idrettsanlegg, skog og utmark, som skolen disponerer i skoletiden, vil normalt kunne regnes med i arealet.

Med andre ord opnar Veiledar opp for at arealet kan vere mindre en det som er anbefalt. Området rundt skulen er på 1782 m2 og tilleggsområdet som er innanfor rammene for det vi kan rekna som ein del av skulegarden er på 1200 m2. Vi har også svært mykje inneareal, og har ca 700 m2 meir en det som er vanleg for så mange elevar. Dette bør leggjast til utearealet. Vi er då oppe i 3682 m2. I tillegg har vi tilgang til grovt rekna 300 000 m2 utmark, innafor 150 meter frå skulen som også vil kunna leggjast til utearealet. Tryggleiken ved å gå til utmarka, saman med fleire lærarar som vakter, er ikkje over det som er tilrådeleg. Det er fortau, og den einaste vegen som ein skal kryssa utan fortau, er ein mindre trafikkert veg.

I Ot.prp.nr. 37 Punkt: 17.2.4 (2006-2007) legg også Kunnskapsdepartementet til at ein kan nytta alternative læringsareanaer som museum, gardar osv. Dette er noko vi vil nytta oss av, då vi vil vere meir mobile enn det som er vanleg i ein stor skule.

Vi vil også trekkje fram at Nordhordland Kristne Grunnskule har fått godkjenning til å ha 195 elevar på 3100 m2. Vi meiner at med det potensialet våre område har, står vi ikkje tilbake for mange andre skular. Blant anna har vi båt- og fiskemogligheitar og anledning til å byggja hyttelandsby, noko som gjer uteområdet vår attraktivt og spanande. I tillegg vil vi blant anna få eit kostbart lekestativ, klatrestativ, bordtennisbord, og ballplass.

For å sjå om behandlinga av vår søknad til no har vore objektiv, eller for strengt behandla, vil vi anbefale å sjå på andre døme og på praksis på landsbasis. Det er like forskrifter for alle skular i Noreg, anten dei er i Nord-Noreg, i storbyar, langs forblåste kystar eller inne i landet. Det er mange byskular som ikkje har nok uteareal eller mangelfull tilkomst og parkering, for ikkje å snakke om skulane i Nord-Noreg som er utan dagslys i vinterhalvåret og forblåste skular langs kysten.

- Annonse -

Kristne Friskolers Forbund har over 130 medlemskular og lang erfaring med å sjå på godkjenningar av kristne skular.

Lars Eirik Sandvik som er kvalitetsrådgiver i KFF  har i løpet av nokre år besøkt ca 100 skular og sett et stort spenn både når det gjelder lokaler og uteområder, han seier om parkeringskrava:

«Parkeringsproblematikk har ikke jeg vært borti tidligere. Jeg tror ikke det mange ganger ved våre medlemsskoler (kanskje ikke noen ganger tidligere) har vært problematisert på en slik måte dere opplever nå.»

Om totalgrunnlaget for avslaget til RBO seier han:

Dersom en tar en runde for å se på hva som brukes av skolebygg og utearealer, i både friskoler og offentlige skoler, så må konklusjonen bli at det dere kan stille med ikke står noe tilbake for mye av det en kan finne av skoleanlegg.

Skulen vil bli eit tilbod som vil auke mangfaldet i Stordskulen, og som vil sørge for eit totalt sett betre tilbod for innbyggjarane i kommunen.

Dette vil også bli eit tilbod som sikrar at foreldre kan velje ein annan skule enn den offentlege, jf. privatskulelova § 1-1 og menneskerettslova § 2 nr. 2. Vil også føye til at vi har fått mange positive støtterklæringar frå foreldre, frå humanistisk borgarleg hald, som støtte på bakgrunn av at ein kristen skule gjev auka valfridom og mangfald, og frå Sagvågsbuar som er glad for å få auka skuletibod i Sagvåg og meir fokus på Sunnhordland si nest største bygd. Vi har også fått mange søkjarar til stillingane på skulen, og det er ein god del søkjarar som vil flytta til Stord for å jobba på den kristne skulen.

Vi hadde eit møte i vår med no avdøde ordførar Harry Herstad, saman med sentrale politikarar og sakshandsamarar. Ordføraren var positiv til dette initiativet og lova at vi skulle få ei behandling av søknaden som ikkje var styrt av politiske haldningar mot friskular. Dette på bakgrunn av at vi allereie har fått godkjenning av Kunnskapsdepartementet til å starta skule. Vi vonar difor at politikarane i Forvaltningsstyret vil sjå på denne saka med godvilje og gje oss den midlertidige driftsendringa.

 

Geir Martin Økland
Styreleiar, Stord Kristne Skule