Liv Kari Eskeland. Foto:
- Annonse -

Liv Kari Eskeland brukte taletida si til å snakke om Hordfast og omstilling i næringslivet under trontaledebatten på Stortinget.

Førre helg vart det nye Stortinget konstituert, som no altså har fått to medlemmer frå Stord. Magne Rommetveit, som er vald til visepresident, og Liv Kari Eskeland (H) som er heilt fersk på tinget og som har fått plass i energi- og miljøkomiteen.

Onsdag var det klart for trontaledebatt i det ferske Stortinget. Her nytta Eskeland høve til å gå på talarstolen for første gong, der ho slo eit slag for den naudsynte omstillinga i næringslivet.

– Det krevjar omstilling uansett om me skal halde fram i eksisterande marknader eller posisjonere oss for nye. Det krevjar noko av utdanningssystemet og samfunsstrukturen vår. Om korleis me lever våre liv. Difor set denne regjeringa i førre periode i gang mange reformar som peikar mot den nye tida, og ikkje minst ein massiv satsing på forskning, utvikling og innovasjon mot dei nye næringane som næringslivet sjølv har vore viktige bidragsytarar for å få fram.

Grøn omstilling

Den tidlegare Stord-ordføraren rosa også næringslivet for kva som er blitt gjort med tanke på grøn satsing, og drog fram den grøne skipsteknologien som døme.

- Annonse -
- Annonse -
- Annonse -

– I starten av førre stortingsperiode snakka alle om det grøne skiftet. No leverer næringslivet i tråd med dei forventningane som me som politikarar drog opp linjene til. Me hadde visjonane, næringslivet hadde løysingane. Me sette krav, og delte samstundes ut verktykassa, og næringslivet leverer no på tiltak. Norge har mellom anna blitt verdsleiande på maritim batteriteknlogogi.

Viktigste tiltaket

Eskeland drog også fram viktigheita av å få gjennomført bygginga av ny E39 og Hordfast.

– President, spør du vidare kva næringslivet treng, så er det veg og bane. For eit samla Vestland vil du få ferjefri E39 som svar om du spør. Rogfast og Hordfast vil vere det viktigste samferdslestiltaket langs vestlandskysten. Prosjektet vil syte for at næringslivet  blir konkurransedyktig og vil sikre arbeidsplassane våre.