Slik var biogassanlegget tenkt å sjå ut ved kiskaien i Grunnavågen. No står det mellom Eldøyane, Årskog industriområde på Fitjar og Serklau på Bømlo.
- Annonse -
- Annonse -
- Annonse -

Debatt: Det som er sikkert i denne saka er at det kjem til å lukta, og me har ikkje lukt her no, skriv Jensanesvegen Vel.

Av: Helsing Jensanesvegen Vel
v/ Irene Nilsen Vinje og Elin Skjetne  Lilleheie

I postlistene til kommunen ligg det no endeleg informasjon me kan lesa om det planlagde biogassanlegget på Kiskaien i Sagvåg. No har me tilgang til ein del informasjon og ynskjer å fylgje saka tett.

På dette området er me sjølvsagt ikkje fagfolk eller ekspertar (det er det forresten ingen andre som er heller, for eit slikt anlegg fins ikkje nokon annan stad!) men me ynskjer å finna ut korleis eit slikt anlegg påverkar oss. Eit svært viktig argument for oss er at dette anlegget ikkje er prøvd ut nokon annan stad i verda. ROS-analysen (Risiko og sårbarhets- analyse) som er gjort, er gjort er gjort ut frå teoretisk grunnlag, då det ikkje finst noko anlegg i denne skalaen å kalkulera ut i frå.

Det fyrste me reagerer på er nabovarselet. Me finn ut at dette går til dei som kjem til å kjenna drittlukt frå anlegget. Då spør me oss sjølv: korleis i alle dagar er dette kalkulert? Dette verkar på oss som ei heilt tilfeldig skisse i ROS-analysen. Går det an å avgrensa vind og spreiing av lukt? Har dei her rekna med ulike vindretningar? Det som er sikkert i denne saka er at det kjem til å lukta, og me har ikkje lukt her no.

Me ser at nabolista er svært nedkorta. Det kjem fram at kommunen i etterkant vil avgrensa nabolista då det vil verta så mange å senda ut til. «Vi ser at dette vert urimeleg mange naboar å varsle.» sitat frå e-post sendt frå kommunen til RBO. Kommunen kan ikkje forventa noko anna enn å måtta varsla så mange når dei planlegg å etablera anlegget i tettbygd strøk!

- Annonse -
- Annonse -

Når me les det fargerike kartet over luktspreiing ser me at det vert kalkulert slik at gul til grøn sone ikkje kjem til der det står hus. Dette finn me svært merkeleg.

- Annonse -
Dette kartet syner kor lukt kan spreie seg frå biogassanlegget dersom begge luktfiltra ikkje skulle virke, noko ROS-analyser ser på som usannsynleg. Gult felt betyr moderat til liten lukt.

Me kan lesa at det er planlagt eit byggjesteg 2 av anlegget. Der står det at ein skal utvida med inntil 10 reaktorar og at dei planlegg å ta inn avløpslam. Dette er kloakk, då er dette blitt eit kloakkhandteringsanlegg! Sist me høyrde Pedersen og SNG snakka, avviste dei å ta inn kloakk i anlegget. Me vert svært uroa og provosert når utbyggjar vik frå informasjonen me tidlegare har fått. No kjem det som SNG eigentleg planlegg fram.

Gjeld den ROS-analysen me finn i postlistene for byggjesteg 2 også? Me spør fordi me veit at eit slikt anlegg vil krevja mykje meir i høve til luktproblematikk og reinsing av utslepp.

Så stiller me spørsmålet om å plassera eit anlegg som skal ta inn kloakkslam, død fisk/slo og dyreavføring på same stad der ERKO settefisk skal produsera mat. Kan dette gå an? Fins det ikkje reglar her?

Me ynskjer at alle naboane og vellag skal motta nabovarsel og få informasjon som er gjeven. Me oppmodar alle på Jensanes, Vikanes, Torkelsneset, Høgåsen, Skifteslono, Smette, Sætrevik, Rindane,  Åsheim, Sagvåg sentrum og så vidare om å krevja nabovarsling og informasjon. Me oppmodar også alle om å koma med protestar. Dette anlegget høyrer ikkje heime i tettbygd strøk. No må folk vakna og engasjera seg!

Til sist vil me oppmoda alle som bur i bydelen Sagvåg og Litlabø å tenkje på framtida for bygda vår. Skal dette anlegget vera det folk møter i innseglinga til Sagvåg? Er det akseptabelt å risikera at ei heil bygd skal oppleva drittlukt? Ta kontakt med politikarar i Stord kommune og spør korleis dei stiller seg til denne saka. Då vert det lett å bestemma seg for kva ein skal stemma ved neste val!

- Annonse -