F.v. Chris-Andrèv Elvik, Jan Morten Wiland Nesse, Gerd Synnøve Fladby, Torger Magne Tvedten, Gerd May Fonnes Buljo, Håkon Frode Særsten. Foto: Jan Morten Nesse
- Annonse -

Lesarbrev: Endå ein gong kan me melde om stor aktivitet i venskapen mellom Stord og San Juan Comalapa i Guatemala, skriv leiar i venskapskomiteen Jan Morten Nesse.

Det var Stord kommune som i 1989 gjennom Kirkens Nødhjelp starta venskapskontakten med Comalapa der det først vart danna ein venskapskomité. Seinare erklærte Stord og Comalapa seg som offisielle venskapskommunar. Føremålet er først og fremst utveksling av venskap og kultur. Opp gjennom åra har og kommunane samarbeida om fredskorpsutveksling og eit internasjonalt kommuneprosjekt med tema miljø/bosshandsaming og auka kvinnedeltaking i politiske fora.

I 2016 gjennomførte venskapskomiteane eit felles prosjekt om fysisk aktivitet blant born og unge. Dette skapte mange aktivitetar i Comalapa som til dømes eit 10 km maratonløp med imponerande deltaking for å markere 27 års venskap med Stord. Overskuddet ga dei til gamleheimen Asilo de Ancianos Dulce Refugio.

Mayakvinne lagar tortillas. (Foto: Jan Morten Wiland Nesse)

Venskapen lev vidare

Prosjektet kulminerte i eit besøk frå to representantar frå venskapskomteen i Comalapa og to frå Comalapa kommune i september 2016. I tillegg til eit ope møte der alle interesserte var velkomen og fekk høve til å møta dei fire kvinnene frå Comalapa, tok dei besøkande del i eit stort spekter av aktivitetar på Stord.

Me måtte i fjor melde om at stønaden frå NORAD via Vennskap Nord/Sør til venskapsarbeid på Stord, så vel som i heile Noreg tok slutt. Vidare meldte me om at Den norske ambassaden i Guatemala skulle verte stengd ned, og som eit mottrekk også Den guatemalske ambassaden i Noreg som begge har vore til god støtte i venskapsarbeidet.

- Annonse -
- Annonse -

Trass i dette har me opplevd eit godt år for venskapen i 2016, og ser med positive auge på året som no kjem.

Stipend frå elevar ved Stord videregåande skule

- Annonse -

Me set stor pris på at elevrådet ved Stord VGS, skuleåret 2016/2017 valte å gjennomføra ein solidaritetsaksjon til inntekt for utdanning for born og unge i Stord sin venskapskommune Comalapa i Guatemala.

Onsdag 8. februar var solidaritetsdagen, og elevane var involvert i mange ulike aktivitetar og samla inn ca. kr. 82 000. Desse vert no overført til ein organisasjon i Guatemala kalla Adepaz, som har hatt tett kontakt med Kirkens Nødhjelp frå før, og sikrar stipend til utdanning til meir enn 50 born og unge i Comalapa i eitt skuleår.

Born i sentrum av Comalapa (Foto: Jan Morten Wiland Nesse)

Tur til Comalapa

Hausten 2017 skal Fotefar Temareiser og Bladet Sunnhordland arrangera ein lesartur til Guatemala. På turen er det lagt inn eit besøk i Comalapa under feiringa av nasjonalsongens dag 24. oktober. Det er fleire frå Stord som skal delta i denne rundturen, og det er svært gledeleg at stadig nye stordabuar vert kjent med venskapskommunen vår og den rike mayakulturen. Venskapskomiteen tek og sikte på å sende ein delegasjon til Guatemala som vil være i Comalapa i same tidsrom.

Det er eit viktig moment for oss og for kontakten mellom våre to kommunar at det vert arbeida konkret med venskapen. I 2017, med mogleg utviding til 2018, skal me ha eit prosjekt saman med våre vener i Comalapa som omhandlar utdanning.

Me ber samstundes kvar ein lesar om å halde av 10. mai, då me vonar å arrangere eit møte, ope for den som vil kome, om Guatemala generelt, og Comalapa spesielt, og sette fokus på forholdet mellom USA og Mellom-Amerika etter at ny president er vald i førstnemnde land.