Slik
- Annonse -

Leif Ottar Heimro i IL Solid jobbar intensivt for å overtyde politikarane om å byggje ein multihall på Nysæter, og det før byggjestart for ishallen på Vikahaugane.

– Me er veldig positiv til både ein ishall og andre bygningar i kommunen, men det einaste me har vore klar på er at det neste bygget som skal byggast er på Nysæter. Eg har stor respekt for Magne Jostein og jobben han gjer for Vikahaugane, men no er det vår tur, seier Leif Ottar Heimro frå IL Solid som sit i hallkomiteen for den planlagde idrettshallen på Nysæter.

– Meiner du at bygging av ishallen må vente før hallen i Sagvåg er på plass?

– Me har ein lovnad frå politikarane frå valet om at Nysæter skal stå først på lista, så eg kan ikkje forstå anna enn at dei held seg til det dei lovar.

Leif Ottar Heimro representerer IL Solid og er aktiv i hallkomiteen. Foto: Worldskills

Skal vedta vegen vidare

No er ikkje ishallen på Vikahaugane og den planlagde idrettshallen i Sagvåg heilt samanliknbar, då førstnemnde er eit spleiselag der kommunen skal stå for seks millionar, medan hallen i Sagvåg skal fullfinansierast av kommunen.

- Annonse -
- Annonse -

Uansett skal kommunestyret torsdag bestemme vegen vidare for storprosjektet i Sagvåg, som inneberer ny Nysæter ungdomsskule og ny idrettshall i tilknyting til skulen.

Ifølgje rådmannen sitt ønskje vil hallprosjektet bli redusert til ein mindre fleirbrukshall som den i Prestegardsskogen, og ikkje ein multihall prosjektleiar Heimro arbeider for. Han er likevel optimistisk for at politikarane vil sjå viktigheita av å byggje ein multihall.

– Med ein fleirbrukshall får ein berre ein fjerdedel av brukstimane i høve til ein multihall. I anlegget me føreslår kan ein drive med turn, handball, klatring og fotball samtidig. Men i prosjektet i innstillinga til rådmannen kan du berre drive med éin aktivitet om gongen, seier hallentusiasten.

– Rådmannen tenkjer veldig tradisjonelt

Heimro meiner rådmannen sitt forslag er ein utdatert halltype.

– Rådmannen tenkjer veldig tradisjonelt, og han jobbar berre utifrå råda han har fått frå si prosjektleiar. Me meiner dette er lite innovativt og nytenkanke. Det er multihall som er framtida, og det er slike anlegg som no vert bygd rundt omkring.

- Annonse -

Komite for oppvekst og utdanning handsama saka i slutten av februar. Dei gjekk i mot rådmannen sin konklusjon, då dei vedtok ei innstilling på at det vidare arbeidet med fleirbrukshall skal gjennomførast i nært samarbeid med hallkomiteen i Sagvåg / Litlabø, og at det gjennom dette samarbeidet må det også koma frem om planar for ein multihall kan gjennomførast.

Usemje om driftskostnadane

Heimro oppmodar kommunestyret til å følgje same line.

– Det som er viktig for politikarane er dei økonomiske rammene. Spør du meg er det viktigare å vedta ei økonomisk ramme enn å avgrense arealet.

Ifølgje hallkomiteen vil ein multihall koste rundt 500.000 meir i årleg drift, medan prosjektgruppa har rekna at dette talet vil vere på 3,65 millionar kroner.

– Våre prisar er hente ut frå det som er marknadspris for liknande modulbaserte hallar som me har tatt utgangspunkt i, til dømes på Karmøy. Konsulenten har teke utgangspunkt i prisar fleire år tilbake i tid på dyrare løysingar. Om du skal kjøpe på Dressmann og får ein masseprodusert dress så er det billigare enn å gå til skreddaren. Det er modulbasert.

Håper på byggjestart neste år

Prisen på sjølve hallen har komiteen rekna ut til å vere mellom 50 og 60 millionar kroner. Heimro seier han har tru på byggjestart alt på nyåret i 2018 dersom alle legg godviljen til.

– Eg er optimist. Eg har så tru på prosjektet at det vil vere for gale å ikkje jobbe vidare med det. Me har jobba mykje med det, og meiner me har eit allsidig og godt prosjekt. Me har god tru på at me skal klare det utan at det skal utfordre kommuneøkonomien i stor grad.

Her kan du lese kva partileiarane på Stord sa om ny idrettshall i Sagvåg under valkampen i 2015.