Marknadssjef Sigmund Hovland i Advantec syner fram ein av "workover containers" som bedrifta no leverer over heile verda. Foto: Jonas Sætre/Stord24
- Annonse -

Advantec kan hauste fruktene etter at dei vart kjøpt opp av oljegiganten Baker Hughes. No går det mot nye tilsettingar på Stord.

I fabrikasjonshallane til Advantec på Eldøyane står høgteknologiske containarar på rekkje og rad. Dei såkalla «workover containers» inneheld avanserte system som skal kontrollere subsea-operasjonar på plattformane.

Her har det også vore stillstand dei siste åra, som elles i bransjen. Advantec har ikkje gått fri frå oljenedturen og har nedbemanna og permitert tilsette fleire titals tilsette på Stord. Kontoret deira på Ågotnes på Sotra måtte dei leggje ned.

Men no ser situasjonen langt lysare ut.

Fleire nye kontraktar

Marknadssjef Sigmund Hovland kan no avsløre gladmeldinga han har ruga på ein stund: Selskapet har sikra seg fleire viktige kontraktar som er på veg til å bli offentleggjort.

- Annonse -

– Det er snakk om som kontraktar til fleire titals millionar med lang horisont, seier Hovland.

Sigmund Hovland er marknadssjef i Advantec. Foto: Jonas Sætre/Stord24

Han kan førebels ikkje vere meir spesifikk på kven kundane er, men at det vil bety fleire arbeidsplassar på Stord er han ganske så trygg på.

– Me kjem til å få veldig mykje å gjere i verkstad og engineering. Det betyr at me antakeleg vil ha behov for fleire folk.

Del av internasjonal gigant

Advantec som no har eksistert i 12 år, blei i si tid skilt ut frå Aker Elektro. Selskapet har funne si nisje innan installasjon, oppstart og vedlikehald av brønnar på havbotn. Dei produserer høgteknologiske styringssystem for det som vert kalla «juletre» i oljebransjen, som er dei store ventilane på havbotn som kontrollerer tappinga.

Sjølv om den internasjonale marknaden lenge har vore viktig for selskapet, så er dei no for alvor ein global aktør, etter at dei i 2015 blei kjøpt opp av den internasjonale giganten Baker Hughes.

Hovland tek oppkjøpet som eit prov på at dei er blant dei beste i verda på denne typen modular.

– Det er veldig spennande for oss som er ein liten bedrift på Stord å bli kjøpt opp av eit så svært konsern. Me vert definert som eit «centre of excellence», og Baker Hughes har overført ansvaret frå  Storbritania til Stord.

– No er det me som legg premissane for denne type jobbar. Me har verda som leikegrind, slår Hovland fast.

I ein av produksjonshallane på Eldøyane kan ein sjå containarane som selskapet leverer til heile verda. Foto: Jonas Sætre/Stord24

Hovudkontoret på Stord tel i dag 130 tilsette, rundt ein tredjedel av dei dei totalt 300 tilsette i selskapet. Utanom Stord er Advantec også lokalisert i Stavanger, Hammerfest, Aberdeen, Houston, Litauen, Rio de Janeiro og Perth i Australia.  Det internasjonale nærveret viser korleis selskapet gradvis har ekspandert utanfor landegrensene.

– Baker Hughes er jo store, og me ønskjer å vere med der det skjer. Samtidig har me ei lang tid hatt rammeavtalar med fleire internasjonale selskap. Men me er vesentleg større i utlandet enn i Norge, det er det ikkje så mange som er klar over. Det går ikkje ein dag utan at ein aktør ute i verda ringer og spør oss om noko.

Vil satse på Stord

Hovland er likevel ikkje bekymra over at eit gigantisk konsern som Baker Hughes kan kome til å rasjonalisere og flytte aktiviteten på Stord til andre land.

– Me kjem til å ekspandere fleire stadar, men det å utvikle nye løysingar kjem til å skje her på Stord. Me er sjølvsagt ikkje heilt sjølvstyrt, men Baker Hughes kjøpte oss jo opp grunna teknologien. Då er me trygge på at ein del av vår filosofi vil bestå sjølv om me er fullintegrerte.

Og det er ikkje berre dei nye kontraktane som gjer at Hovland er optimist for framtida. Som elles i den norske oljebransjen ser han at situasjonen er i ferd med å stabilisere seg.

– Det me ser er at businessen frisknar til. Ein kjem ikkje til å stenge ned innan 15 år slik som nokre hevda i valkampen, og det vil lenge vere hovudenergikjelda. Samtidig jobbar også me for å få ned miljøavtrykket gjennom å finne alternative løysingar, til dømes ved gjenvinne gassen frå plattformane i staden for å fakle den ut.

Utanfor fabrikasjonshallene til Advantec finn ein det utandørs testbassenget, der ein har høve til å teste dei største oljeventilane, også kalla «juletre». Foto: Jonas Sætre/Stord24
- Annonse -