Ferjesambandet mellom Stord og Kvinnherad. Her frå Skjersholmane. Foto: Hordaland fylkeskommune
- Annonse -

Husnes Vekst meiner det er openbart kva som er den beste løysinga for nytt ferjesamband mellom Stord og Kvinnherad.

Av: Åsmund Kåre Rørvik, styreleiar i Husnes Vekst

Gode kommunikasjonar mellom Stord og Kvinnherad har alltid vore viktige for båe kommunane men ikkje minst for Kvinnherad. Forverringa i reisetid, kostnad og regularitet som vi har sett særleg det siste 10-året, har diverre vore med til å påverka at Kvinnherad har tapt konkurransekraft og ikkje hatt ønskjeleg og forventa utvikling korkje i arbeidsplassar eller folketal.

Både Leirvik og Husnes har no status som regionsenter. Dei vil begge ha gjensidig nytte av betre kommunikasjonar og samarbeide med kvarandre. Også Odda vil dra nytte av sambandet vestover.

Det er no endeleg starta prosessar for å få betra tilhøva. Men det er viktig å ha rette utgangspunktet. Målet må vera kortast total reisetid, billegaste, enklaste og mest miljøskånande samband.

Ferjetrafikken vestover må snarast flyttast til sambandet Sunde og Jektevik.

- Annonse -

Løysinga gjev totalt sett snøggare, enklare og meir miljørett samband mellom dei store
verksemdene, tenesteytarane og bustadkonsentrasjonane i Leirviksområdet og
Husnesområdet og for resten av Kvinnherad mot vest.

Løysinga gjev enklare direkte tilgang for store delar av Kvinnherad til E39 med sikker
(standard/vintervedlikehald) veg vidare mot Bergen, Leirvik og Haugesund/Stavanger.
Jektevik er alt no (i tillegg til Leirvik) trafikknutepunkt for ekspressbussar nordover mot
Bergen og sørover mot Haugesund/Stavanger.

Løysinga kan realiserast umiddelbart og krev små investeringar (noko utviding av
oppstillingsplassar på båe kaiar) samanlikna med mange 100-millionar kroners investeringar i
 nye ferjekaiar med tilførselsvegar på Stord og på Halsnøy. Totaloverslag for dei nye ferjekaiane med tilførselsvegar bør snarast fram i lyset.

Løysinga medfører minimale naturinngrep på Sunde og Jektevik samanlikna med nye
ferjeleie og tilførselsvegar som vil medføra rasering av natur og gode, framtidsretta
bustadmiljø frå Tofte til Klosterneset i Kvinnherad og i Rommetveit
-området på Stord.

Løysinga vil medføra flytting av trafikk frå veg til utsleppsfrie ferjer. Trafikken til/frå
fastlandssida må i dag køyra ca. 12.5 km der vegen (utanom Halsnøytunnelen) er smal,
svingete og dårleg og i tillegg klyva over eit «210 meter høgt fjell» (frå botn av
Halsnøytunnelen til Tofte).

For trafikk frå industri og busetnad i Høylandsbygd og frå Sydnes-Fjelberg er det like langt frå rundkøyringa på Tofte til Sunde ferjekai som det er til Ranavik ferjekai og Klosterneset.

Det skal næraste åra investerast svært mange millionar i ladestasjonar på ferjekaiane og
ikkje minst nye høgspentliner med kapasitet nok fram til desse. Totalkostnad for alternativa må fram i lyset straks. Jektevik må ha ladestasjon uansett, Sunde er truleg det langt billegaste alternativet på Kvinnheradssida.

- Annonse -