Litlabø mottak.
- Annonse -

Ein 17 år gammal gut er dømt i Sunnhordland tingrett for å i sommar ha truga ei kvinneleg tilsett på Litlabø mottak med kniv.

Det var 17. juni i sommar at 17-åringen, som er bebuar på asylmottaket på Litlabø, truga ei kvinneleg tilsett ved mottaket med kniv medan han uttalte «dåke må gå eller eg skal stikke nokken».

Bakgrunnen skal ha vore at han, i likskap med fleire av venene sine, fekk avslag på asylsøknaden frå UDI.

Fekk redusert straff

Saka gjekk for Sunnhordland tingrett denne veka, der 17-åringen kom med ein tilståing av forholdet. Saka blei difor avgjort ved tilståelsesdom.

Retten avgjorde at guten skal få ein straff på 21 dagars fengsel på vilkår, med ei prøvetid på to år. Det er mildare straff enn kva som er vanleg for eit slikt lovbrot.

- Annonse -
- Annonse -

– Retten finn at straffen her kan gjerast med vilkår, då det må omsyn til at sikta var under 18 år på gjerningstidspunktet. I straffeutmålinga vert det vektlagt at tiltalte har tilstått tilhøva, heiter det i dommen.

Mottaksleiar Håkon Frode Særsten rosar politiet for innsatsen etter knivtrugselen. Foto: Venstre

– Situasjonen var kritisk

Mottaksleiar ved Litlabø mottak, Håkon Frode Særsten, stadfestar at episoden på mottaket i sommar var dramatisk.

– Kvinna er ein midlertidig tilsett, og episoden skjedde i ein tid då mange fekk avslag. Det oppstod ein episode der bebuaren forsøkte på sjølvskading, skadeverk og deretter truga han den tilsette med kniv. Han hadde to brødknivar som han trua med, men var ikkje nær den tilsett han trua. Dei tilsett trekte seg tilbake til kontoret og politiet var til stede kort tid etter at dette oppstod, fortel Særsten som rosar politiet for innsatsen.

– Likevel var situasjonen kritisk i minutta dette føregjekk, og me har nulltoleranse for ein kvar form for trugsmål mot personalet eller andre. Dei tilsette handla utifrå våre rutinar og politiet gjorde ein svært god jobb. 

- Annonse -

Særsten fortel at bakgrunnen var at 17-åringen hadde fått avslag på asylsøknaden.

– Ekstremt lei seg

 Han var veldig fortvila og hadde vore gjennom ein periode der han var ekstremt lei seg fordi både han og venene hadde fått avslag. Han meinte at han og dei andre asylsøkaren var urettferdig behandla av UDI og at ingen høyrte på deira fortviling og sak.

– Korleis vart kvinna følgt opp etterpå?

Me hadde ein «debrief» etterpå og me har jamlege samtalar med henne og dei andre tilsette. Dersom nokre opplever at dei er truga eller føler uro i jobbsituasjonen føl me dei opp ekstra mykje, og me har faste avtalar med DPS og psykologar derifrå. Kvinna og den det gjaldt er i dag gode vener.

Lærarar kjende seg utrygge

Stord24 skreiv tidlegare i vår at Stord vaksenopplæring og Sunnhordland interkommunale barnevern uttrykte bekymring for utviklinga ved Litlabø mottak og at enkelte lærarar skal ha kjent seg utrygge.

Mottaksleiaren og rektoren ved vaksenopplæringa tilbakeviste fleire av desse påstandane, og Særsten meinte situasjonen hadde betra seg. Han forsikrar no at dei tek hendingar som denne trugselen på alvor, og at bebuaren ikkje har vore trugande etter denne episoden.

– Me har nulltoleranse for ein kvar form for trugsel, herverk og anna lovbrot, og alle desse saken vert meldt til politiet, seier Særsten.