Regjeringa seier at det ikkje er naudsynt med førehandsinnkrevjing av bompengar for Hordfast. No blir heile prosjektet skrota.
- Annonse -

Debatt: Liv Kari Eskeland (H) meiner det er uakseptabelt at fungerande fylkesordførar Pål Kårbø vil prioritere ned Hordfast.

Liv Kari Eskeland (H) Foto: Ove A. Olderkjær/Sysla

Det den midlertidige fylkesordfører Pål Kårbø (KrF) vel å gjere, stikk i strid med mandatet som fylkestinget har gjeve han, er å gå ut og prioritere mellom alle prosjekta som er viktige for Hordaland. Han har ingen legitimitet og ryggdekning for å ta eit slikt soloutspel, og dette vert opplevd som svært provoserande for eit samla næringsliv som har vore så tydlige i sine prioriteringar gjennom dei siste 20 år, der prosjektet «ferjefri kyststamveg» er jobba fram.

Rogfast er no godt i gong, Hordfast er det neste prosjektet som skal vera med på å gje vårt næringsliv her vest rammevilkår som gjer at vi kan ha eit godt og stabilt næringsliv med arbeidsplassar og velferdsløysingar også for næringane som er så viktige for heile Noreg.

Å sette to prosjekt opp mot kvarandre på denne måten er ikkje akseptabelt av ein toppolitikar frå Hordaland.

Sjølvsagt skal vi ta trafikktryggleik på E16 på alvor, og denne vegen skal vi også utbetre. Men at fylkesordførar på denne måten set prosjekta opp mot kvarandre vil skade Hordaland og Vestlandet og skape usikkerheit for arbeidsplasser og føresetnad for utviklinga vår her vest. Dette har vi tverrpolitisk hatt einigheit om. Ein er klar over dei utfordringar prosjektet har støtt på mht kostnader, og ein har svært gode indikasjonar på at kostnadane kjem monaleg ned. Difor burde fylkesordføraren heller vera oppteken av å få fram best mogleg fakta i staden for å snakke prosjektet ned, og gjera seg til talsmann for det fylkestinget har uttalt.

- Annonse -

Det vi treng er eit samla Hordaland, ikkje ein fylkeskommune som skapar splid kring vedtekne strategiar.

- Annonse -
- Annonse -

Kårbø snakkar vidare om «dei som kjempar for Hordfast». I så viktige saker er dei ikkje «dei» og «oss», det er «me» her i Hordaland. I heile førre periode sto me samla om desse prioriteringane, det må me også gjera i framhaldet – til beste for velferdsutvikling og arbeidsplassar her vest.