Ordførar Gaute Epland fekk gjennomført si første straumkabelklipping. Foto: Jonas Sætre/Stord24
- Annonse -

LESARBREV: Eg vil oppmoda til at me i denne tida viser ekstra omtanke for kvarandre og gjerne gjer ein ekstra innsats for dei me ser treng det, skriv ordføraren.

Av: Gaute Straume Epland,
Ordførar i Stord kommune

Me går no inn i juletida og dei siste dagane av 2021. Som i fjor vert det ei annleis jul, prega av koronapandemien og smittevern. Smitten er aukande også i vår kommune, og me vert alle råka av tiltaka for å avgrensa smittespreiinga. Somme vert likevel råka hardare, og går jula i møte i karantene, isolasjon eller kanskje med varsel om permittering. Dertil kjem dei ekstraordinære straumprisane me har hatt dei siste vekene og som ser ut til å vara ved inn i 2022.

Mange kjenner naturleg nok på usikkerheit, einsemd og fortviling; og eg vil oppmoda til at me i denne tida viser ekstra omtanke for kvarandre og gjerne gjer ein ekstra innsats for dei me ser treng det.

No som året går mot slutten, vil eg også nytta høvet til å takka kommunetilsette, næringslivet, frivilligheita og innbyggjarar elles. Store delar av året har vore prega av pandemien, og det er veldig mange som har ytt ein ekstraordinær innsats for å halda hjula i gong og syta for aktivitet og ein mest mogleg normal kvardag. Tusen takk skal de ha alle saman!

Som i fjor vil eg også trekkja fram nokre av dei positive tinga som har skjedd i året me snart har bak oss, og som gjev grunn til optimisme på vegner av framtida for kommunen vår.

- Annonse -

Eitt stort høgdepunkt var helga i august då det var offisiell opning først av Stord folkehøgskule og deretter av Stord helsepark med folkefest på torget. To veldig flotte og viktige tilskot i Leirvik sentrum, der det også i åra som kjem er fleire spennande ting på gong: m.a. to nye hotell, ny kollektivterminal og fleire trivselsskapande tiltak på torget, i Borgarden og på Sunnhordlandskaien.

Vest i kommunen, i Sagvåg- og Litlabøområdet, er nye Nysæter ungdomsskule i ferd med å verta reist. Prosjektet som skal stå ferdig før jul neste år, er det største som nokon gong er bygd i Stord kommune, og vert både ein fantastisk flott skule og eit fantastisk flott idretts- og kulturanlegg.

I sommar stod også den nye dagsturhytta på Utslettefjellet ferdig, truleg den flottaste dagsturhytta i heile Vestland, som allereie veldig mange av oss har vore og besøkt. I tillegg er det opna ny veg til Grunnavågen, og både i Grunnavågen og på Sørstokken vert det no arbeidd med å regulera nytt, sjønært næringsareal.

For industrien vår er framtidsutsiktene sjeldan gode, og det ligg an til å verta godt med arbeid for dei store bedriftene, og dermed også resten av næringslivet vårt, i fleire år framover. Mykje av dette kjem som følgje av oljeskattepakken som Stortinget vedtok i fjor vår, som var heilt naudsynt for å gje leverandørindustrien arbeid dei kommande åra samstundes som ein i aukande grad omstiller seg til nye fornybare marknader.

Fleire og fleire får også augo opp for den verdsleiande grøne industri- og teknologiutviklinga som allereie skjer her på Stord. Difor var også Stord første stoppestad då den nye næringsministeren vår i haust drog ut for å besøka hundre bedrifter rundt om i landet.

Eitt av mine høgdepunkt som ordførar i 2021 var å få vera med på Alle me-seminaret som dei tre store idrettslaga våre, Solid, Trott og Stord, arrangerte på seinsommaren. Dette prosjektet, som dels er eit svar på fallande deltaking blant born og unge i organisert fritidsaktivitet under pandemien, er eit samarbeid og ein felles innsats for å leggja til rette for at flest mogleg skal vera med lengst mogleg.

Og det er det det handlar om, også utanfor idretten: å skapa sterke og inkluderande fellesskap der «alle er me(d)».

Eg ynskjer dykk alle alt godt for jula og det nye året.

Ta vare på kvarandre og fellesskapen.

- Annonse -
Forrige artikkelSeglturen frå Stord enda opp som ei skrekkoppleving for Marius og kona
Neste artikkelStord gjekk mot straumen – takka nei til millioninvestering