Liv Kari Eskeland. Foto: Jonas Sætre/Stord24
- Annonse -
- Annonse -
- Annonse -

Tidlegare Stord-ordførar Liv Kari Eskeland (H) kjempar med nebb og klør for å sikre plass på Stortinget til hausten. Stord24 tok ei prat med ho midt i valkampen.

– For at du skal kome inn på tinget må Høgre gjere eit omtrent like bra val i Hordaland som i 2013. Kor trygg er du på at det kjem til å skje?

– Sånn som det ser ut no er jo meiningsmålingane gode, men er jo fullt klar over at eg står i ein vippeposisjon. Det er marginane som gjer om Stord får ein representant nummer to på Stortinget. Det me gjerne seier er at heldigvis er Magne Rommetveit heilt sikker. Han står på førsteplass. Og vil stordabuen ha inn ein representant nummer to frå den andre fløya – og det kan vere bra når ein jobbar på Stortinget å ha ein i kvar leir – då må dei røysta Høgre.

– Kva er det du ønskjer å oppnå dersom du kjem inn på tinget?

– Åh, det er mykje. Eg brenn jo for leverandørindustrien vår. Eg synest me er så fantastisk  flinke, så det å leggje til rette for rammevilkår slik at me framleis vil ha eit oppegåande næringsliv her er noko eg er oppteken av. Og ein av dei tinga som gjer at me kan ha eit oppegåande næringsliv er infrastruktur. Som du veit er eg jo godt engasjert i alt som har med utvikling av vegar, og spesielt Hordfast og ny E39. Samtidig er eg oppteken av dette med tidleginnsats og integrering i skulen. At ungar skal få den hjelpa dei treng så tidleg som mogleg. At alle skal hengja med frå dag ein er noko som opptek meg. Eg har mange interessefelt, men dette kjem an på kva komité eg vil bli medlem av på Stortinget.

– Dersom du kjem på tinget vil du representere heile Hordaland. Dersom du i komande periode må prioritere mellom byggjestart Arna-Voss eller ny Hordfast/E39 – korleis kjem du til å røyste?

- Annonse -

– Eg kjem til å jobbe med nebb og klør for Hordfast. Samtidig er me så heldige at me har ein Nasjonal Transportplan som likestiller E16 og E39 når det gjeld statlege midlar. Så eg treng ikkje ta den prioriteringa. Men så er det slik at det er ein opning for at Hordfast kan starte opp med bruk av bompengar i 2020 eller 2021. Det kjem eg sjølvsagt til å snakke om kvar bidige dag.

«Eg kjenner jo Erna godt, og det er ikkje noko problem for meg å ta ein telefon til ho viss eg meiner at det er naudsynt. Samtidig har eg vore veldig bevisst på at det ikkje skal misbrukast i tide og utide.»

– Som styremedlem i Helse Fonna røysta du nyleg i mot helseminister Bent Høie sitt forslag om nedlegginga av akuttiolbodet ved Odda sjukehus. Dersom debatten om lokalsjukehus kjem opp att i neste periode, vil du protestere mot ditt eige parti dersom partiet går inn for redusering av tilbodet ved Stord og Odda sjukehus?

– No slepp me heldigvis det. For Stortinget har vedteke ein nasjonal helse- og sjukehusplan. No er løpet lagt, og det kjem ikkje til å kome opp att i neste periode.

– Du er trygg på det?

– Ja.

– Kva kan du som stortingspolitikar gjere for å sikre mest mogleg stabilitet for industriarbeidsplassane på stadar som Stord?

– Eg tenkjer at me må kome i gang med konsekvensutgreiing for område som me per i dag ikkje har vurdert for olje- og gassutvinning. Det handlar om å skaffe seg kunnskap om det er mogleg med ei utvinning utan å påverke andre miljøfaktorar. Me må sørgje for ein kontinuitet i arbeidet med å finne nye oljefelt. Den kompetansen me har må me ta vare på, samtidig som det skal vere ein garantist for at me finn nye næringsområde og blir knallgode. Det viser jo arbeidet som er gjort innafor Maritime CleanTech til dømes, med miljøvenlege framdriftssystem for skip. Der har ein greidd å konvertere kunnskapen frå olje og gass til dei nye næringane. Dette vil ta tid, og me må sørgje for at me har to tankar i hovudet samtidig.

Liv Kari Eskeland har eit nært og godt forhold til stasminister Erna Solberg. Foto: Jonas Sætre/Stord24

– Korleis vil du skildre forholdet ditt til statsminister Erna Solberg?

– Me er jo så heldige at me har ein statsminister frå Hordaland. No har eg vore fylkesleiar i Hordaland Høgre i seks år. Det vil seie at eg var sjefen til Erna. Eg kjenner jo Erna godt, og det er ikkje noko problem for meg å ta ein telefon til ho viss eg meiner at det er naudsynt. Samtidig har eg vore veldig bevisst på at det ikkje skal misbrukast i tide og utide. Men kvar gong me treffest så er det hjarteleg og me gir kvarandre ein god klem, og ho veit veldig godt kven eg er. Så eg gler meg til eit slikt samarbeid.

– Du har lang leiarerfaring frå det private næringslivet, åtte års erfaring som ordførar, har vore leiar i Hordaland Høgre og har fleire tunge styreverv. CV’en din burde vel difor vere meir enn god nok for ein statsrådjobb. Korleis vurderer du sjansen for at Erna skulle tilby deg ein plass rundt Kongens bord dersom ho held fram som statsminister?

– No er det sånn at har ein sagt ja til å stå på ei stortingsliste, så er terskelen ganske høg i Høgre for å ta folk ut frå Stortinget for å setje dei til statsrådspostar. Men uansett, skulle ein få eit sånt spørsmål nokon som helst gong, så er jo det ei stor ære. Men i og med at eg no går for Stortinget så ser eg ikkje på det som ein reell moglegheit.

– Men kan du seie litt om kva slags ambisjonar du har som rikspolitikar?

– Det er jo i forhold til dei sakene som interesserar meg og kva eg brenn for. Ambisjonane mine er jo å løfte fram Vestlandet samtidig som eg er oppteken av at du og eg og våre barn skal ha dei beste føresetnadane for å ha eit godt liv. Å vere med å bidra til at me har det godt her i landet, rett og slett. Eg er oppteken av at barn og unge blir sett, at dei får trygg og god oppvekst, og ein utdanning som gjer at dei greier seg sjølv uansett kva utgangspunkt dei har. Og så må eg vel seie at eg tenkjer nok og at kulturbiten i danninga av heile mennesket, og spesielt for barn, er viktig. Primært er eg oppteken av at dei får naudsynt skrivetrening og alle dei grunnleggande faga, men eg har vel også tru på at danningsdelen som kultur står for er eit viktig parameter å ha med seg.

– Dersom du ikkje skulle få stortingsplass til hausten, kva vil du då ta deg til med?

– Eg har jo ein jobb, og eg har masse spennande styreverv, så eg har det jo eigentleg fantastisk flott som eg har det i dag. Eg er innmari privilegert som har denne moglegheita for å kome på tinget, og det er ei stor ære viss eg skulle få høve til det. Viss ikkje blir det kanskje ein varaplass, eller at eg kjem til å satse fullt på den jobben eg har i Unitech.

– Vil det vere aktuelt å forsøke å få ordførarkjedet tilbake i 2019?

– Den diskusjonen har me ikkje hatt endå i partiet, så det tenkjer eg at Stord Høgre må få ta stilling til ved eit seinare høve.

– Kva er det du er mest stolt over å ha oppnådd i Stord-politikken?

– Eg synest me fekk til mykje bra. Ikkje minst hadde me ein skikkeleg opprydningsjobb når det gjaldt kommuneøkonomien, som gjorde oss i stand til å setje i gang Stord ungdomsskule, bygging av sjukeheimen, me fekk inn Nysæter ungdomsskule i planane, og me fekk gjort dei naudsynte investeringane for Langeland og Hystad skule som me måtte ha på plass. Eg la mykje vekt på å prøve å samle Sunnhordland, og her skulle eg nok ønskt at me hadde kome lenger. Eg kjente vel at me var på god veg, og eg vonar no at me greier å stå saman i Sunnhordland. Det betyr veldig mykje at me har eit sterkt og godt Sunnhordland som me løftar i fellesskap.

– Den nye ordføraren Gaute Epland har omtrent like lite politisk erfaring som du hadde i 2007. Kva er det beste rådet du vil gi han i den nye jobben?

– Akkurat som meg så må han finne sin eigen veg. Eg er trygg på at han har nok folk rundt seg for å gi gode råd i den jobben han skal gjere. Så det å finne sin måte å gjere ting på, det er nok kanskje det beste rådet eg har.

- Annonse -