Anne-Grete Sandtorv (i midten) er dagleg leiar i Stord næringsråd. Saman med dei andre næringsforeningane i Haugesund, Bergen og Stavanger blir dei no Hordfast-aksjonærar.
- Annonse -

Næringsforeningene i Bergen, Stord, Haugesund og Stavanger ber nasjonale og regionale politikere være modige og stille opp for Vestlandet de neste fire årene.

Av:
Marit Warncke, Bergen Næringsråd
Harald Minge, Næringsforeningen i Stavanger-regionen
Egil Severeide, Haugesundregionens Næringsforening 
Anne-Grete Sandtorv, Stord Næringsråd

Årets valgkamp er preget av en økt, tverrpolitisk erkjennelse av hvor viktig Vestlandet er. Ikke bare fordi 25 prosent av landets velgere bor her, men også fordi det er Norges overlegent mest verdiskapende landsdel.

Et samlet vestlandsk næringsliv har et brennende ønske om at våre politikere skal ha denne erkjennelsen friskt i minne gjennom hele den kommende stortingsperioden.

Vestlandet må samles

Vi representerer mer enn 3500 bedrifter med ca 200.000 ansatte i aksen mellom Stavanger og Bergen. Det bor mer enn én million mennesker i denne regionen, som står klar til å gi en hardt prøvd hovedstad den avlastningen som er nødvendig.

- Annonse -

Vestlandet har alle forutsetninger for økt vekst og verdiskaping, men vi trenger modige og beslutningsdyktige politikere med oss på laget. Det er vedtatt at Hordaland og Sogn og Fjordane skal slås sammen, men denne prosessen gir liten mening om ikke Rogaland også blir med. Det er helt nødvendig å samle de sterkeste kraftsentra i Norge utenom hovedstaden.

Det må i løpet av den neste fireårsperioden gjøres forpliktende vedtak om en stor og fremtidsrettet vestlandsregion, som også Rogaland ønsker å være med i.

Forbedret infrastruktur

En vesentlig oppgradering av veier og annen infrastruktur vil gjøre Vestlandet til en langt større bo- og arbeidsregion enn i dag. Det vil bli mer attraktivt å etablere nye virksomheter i regionen. Kyststamveien E39 er av særlig stor betydning.

I høst starter arbeidet opp på Rogfast, som gir fergefri forbindelse mellom Stavanger og Haugalandet. Den nye veien mellom Bergen og Os åpner i 2022. Mellom disse store prosjektene ligger Hordfast. Av alle nye prosjekter i Nasjonal transportplan 2018-2029, er dette det mest lønnsomme. Hordfast vil til slutt gi en fergefri, effektiv ferdselsåre mellom de to store byene.

Ingenting vil bety mer for fortsatt verdiskaping på Vestlandet enn en fergefri E39. Kostnadene knyttet til Hordfast er nå nedjustert til et nivå som står i forhold til samfunnsnytten i prosjektet.

Vestlandet har også en historisk, internasjonal styrke. For at den internasjonale konkurransekraften skal opprettholdes, er det viktig at flyrutetilbudet utvides vesentlig. Vi forventer et markert taktskifte i utbyggingen av et robust fibernett.

Vi forventer at Stortinget gjør et forpliktende vedtak om oppstart av Hordfast i løpet av den neste fireårsperioden.

Rekruttering og kompetanse

Næringslivet er i enorm omstilling. Det grønne skiftet, digitalisering og økt internasjonal konkurranse stiller krav til ny kompetanse, nye løsninger, nye produkter og nye næringer. Næringslivet i regionen er helt avhengig av nærheten til våre offentlige og private aktører innen forskning og utvikling.

Universiteter og høgskoler må styrkes, slik at unge vestlendinger kan utstyres med en kompetanse som næringslivet etterspør i årene som kommer. Da vil regionen som helhet også tiltrekke seg nødvendige impulser fra utlandet. En fortsatt sterk rekruttering til våre viktigste næringsklynger er avgjørende for at Vestlandet skal beholde posisjonen som Norges mest verdiskapende landsdel.

Våre fremste forsknings- og utdanningsmiljøer må styrkes, og det må stimuleres til at vitale FoU-miljøer sammen kan inngå i større enheter.

Ingen skaper verdier som Vestlandet

Verdiskapingen på Vestlandet har en nær sammenheng med landsdelens naturgitte ressurser. Våre marine og maritime næringer er i verdensklasse. Som utvikler og forvalter av bærekraftige energiløsninger finnes det ingen som slår oss. Offshoremiljøene langs hele vestlandsaksen må få anledning til å opprettholde og styrke sin unike kompetanse. Stortinget må legge til rette for flere letemuligheter, der nye funn skaper sikkerhet for mange tusen arbeidsplasser i leverandørindustrien.

Vestlandsnaturen, med ikoniske destinasjoner som fjorder, Preikestolen og Trolltunga, gir grunnlag for en enorm vekst i reiselivet. Den ønsker vi velkommen, men våre reiselivsprodukter må presenteres på en bærekraftig måte.

Det er helt nødvendig med en oppgradert og bærekraftig infrastruktur rundt våre store turistmål i naturen, slik at veksten kan håndteres samtidig som disse oppleves som uberørte og rene.

Oppsummert:

  • Vestlandet, Norges mest verdiskapende region, må styrkes og samles
  • Fergefri kyststamvei og bedre infrastruktur skaper én felles bo- og arbeidsregion
  • Sterke forsknings- og utdanningsmiljøer skaper fremtidens kompetanse
  • Dette sikrer verdiskaping innen energi, reiseliv, marin og maritim sektor
- Annonse -