Klubbleiar Richard Storevik i Leirvik AS. Foto: Jonas Sætre/Stord24
- Annonse -

DEBATT: Dersom Norge blir tilknyta EU sin energiunion vil det få dramatiske konsekvensar gjennom auka straumprisar og nettleige for norske forbrukarar, skriv Richard Storevik.

Av: Richard Storevik, klubbleiar Leirvik AS

Vasskrafta har vore grunnlaget for utviklinga av Norge som industrinasjon sidan tidleg på 1900-talet. Rimeleg, rein og fornybar vasskraft har gjennom norsk konsesjonslover vore eit industripolitisk verkemiddel for etablering og utvikling av industriarbeidsplassar og industrisamfunn i store deler av landet, ikkje minst på Vestlandet.

EU har vedtatt sin tredje energipakke, der EU sin Energiunion skal ha ei overordna rolle i nettutvikling og den europeiske kraftmarknaden i EU/EøS-området. Den norske regjeringa har foreslått at Norge blir tilknytta EU sin Energiunion gjennom ACER(Agency of Cooperation of Energy Regulators). Etter ein høyringsrunde, skal denne saka bli avgjort i Stortinget 16 mars 2018.

Dersom dette blir vedtatt, vil det svekke råderett og kontroll over vasskrafta og norsk kraft- og industripolitikk. Dette vil kunne få dramatiske konsekvensar gjennom auka straumprisar og nettleige for både forbrukarar, kraftforedlande industri og andre næringar.

- Annonse -

Den landbaserte prosessindustrien har store miljøvenlege investeringsplanar og eit utviklingspotensiale for auka sysselsetting i distrikta. Fleire eksportkablar frå Norge til EU og auka kraftprisar i Norge basert på den europeiske kraftbørsen vil legge press på løns- og arbeidsvilkåra i industrien og undergrave industriell verdiskaping og utvikling.

- Annonse -
- Annonse -

Dette vil og få negative ringverknader for mange industrisamfunn og industrikommunar, ikkje minst på Vestlandet.

På denne bakgrunn oppmodar vi Stortinget om å:

  • seie nei til norsk deltaking i Energiunionen i EU og å overføre makt til ACER.
  • stanse vidare bygging av kablar til EU-land
  • sikre full nasjonal politisk kontroll over vasskrafta – vårt evig varande arvesølv.