- Annonse -
- Annonse -
- Annonse -

Dersom ein går for etablering av nytt ferjestø ved Sævarhagen vil reisetida frå Leirvik til Husnes bli redusert med ein halv time. 

Den interkommunale planprosessen som skal finne løysingar på framtida sitt ferjesamband mellom Stord og Kvinnherad er godt i gang. Etter at fylkeskommunen inviterte innbyggjarane til ein idédugnad for sambandet, har referansegruppa no silt vekk dei aller fleste alternativa.

Sivilingeniør Helge Hopen har laga ein silingsrapport på på vegner av referansegruppa. I rapporten anbefaler han å gå vidare med to alternativ, som begge medfører nytt ferjestø ved Sævarhagen på Stord.

Det eine alternativet er ferje mellom Sævarhagen og Klosterneset på Halsnøy, og det andre mellom Sævarhagen og Bjellandsøya utanfor Sunde. Ein overfart mellom Sævarhagen og Klosterneset vil ta 18 minuttar, og frå Sævarhagen til fastlandet vil ferja bruke 27 minuttar.

Halvtime raskare

Total reisetid mellom Leirvik og Husnes vil vere på 48 minuttar ved begge desse alternativa, nær ein halvtime raskare enn dagens 76 minuttar.

Ved begge alternativa vert det lagt opp til ferjeavgangar kvar halve time, men sivilingeniøren meiner det kan opnast for 20-minuttars avgangar til Klosterneset.

- Annonse -

Førebelse analysar synar at desse to konsepta kjem om lag like bra ut i forhold til målsettinga om eit meir attraktivt samband mellom Stord og Kvinnherad, men små marginar kan avgjere om ein oppnår eit effektivt og forutsigbart samband med stive rutetider for begge alternativa, skriv ingeniøren.

Dersom ein går for Sævarhagen-alternativet vil det vere aktuelt å bygge ferjestøen på utsida av dagens molo i tilknyting til småbåthamna.

Dette kartet syner overfartstida på dei fem alternativa som er kartlagt. Sivilingeniøren anbefalar dei to alternativa frå Sævarhagen.

Går vidare med tre konsept

Ordførar Gaute Epland (Ap). Foto: Stord kommune

Ordførar Gaute Epland (Ap) er del av referansegruppa som skal kome fram til eitt alternativ. Han stadfestar at Sævarhagen er eitt aktuelt alternativ for nytt ferjestø på Stord.

– I møtet i referansegruppa på fredag vart det bestemt å gå vidare med tre konsept, i tillegg til dagens løysing. To av konsepta medfører nytt ferjestø i Leirvik-området. Sævarhagen er her eit alternativ, men det kan også vera snakk om andre. I tillegg skal Jektevik-Sunde med i den vidare prosessen.

Epland fortel at dei framleis er midt i prosessen, og dermed ikkje har drøfta korleis eit eventuelt ferjestø ved Sævarhagen kan bli sjåande ut. Det er heller ikkje teke stilling til om ferjetrafikken kan slusast inn på Hystadvegen eller om ein bør bygge tunnel fram til E39.

Sjølv om referansegruppa ikkje er klare for å konkludere er Epland heilt klar på at det er uaktuelt å bygge nytt ferjestø i urørt strandsone på Stord.

– Me har eit samrøystes kommunestyrevedtak som seier at me ikkje skal ta i bruk urørt strandsone på Stord-sida til nytt ferjestø. Det var ein føresetnad for å gå inn i denne prosessen, og det har eg vore tydeleg på i begge møta i referansegruppa.

Epland seier at referansegruppa tek sikte på å kome fram til eit alternativ til våren, og at dette skal bli handsama av kommunestyra i Stord og Kvinnherad innan april/mai.

- Annonse -