John F. Tonnessen toppar lista til MDG på Stord. Foto: privat/MDG
- Annonse -

Stord24 presenterer alle ordførarkandidatane på Stord. No er turen komen til John F. Tonnessen i Miljøpartiet Dei Grøne.

– Kva er dine viktigaste kampsaker for den komande kommunestyreperioden?

 • Redusere kommunens utgifter og gjeld

 • Få inn konkrete nødvendige miljøkrav i kommuneplanen og innføre klimabudsjett

 • Få bygd Nysæter ungdomsskole med 25 meters basseng og klatrehall

 • Fortsette forebyggande arbeid, som MOT og ungdomsklubbane til dømes.

  - Annonse -

–  Stord kommune skal snart vedta ny kommuneplan. Kva trur du kjem til å bli Stord sine største utfordringar dei neste 20 åra?

 • Å legge til rette for mer liv og aktivitet i Leirvik og Sagvåg sentrum

 • Tilpasse kommunen så den kan redusere effekten av klimaendringer og ekstremvær

 • Ivareta naturområder og grønne lunger så mange vil ha lett tilgjenge til fri natur

 • Stordsamfunnet må tilpasses til at det blir flere eldre mellom anna ved bruk av ny teknologi og at dei over 60 er med å skapa nye løysingar og aktivitetstilbod.

– Stord-samfunnet står overfor mange strukturendringar, som fylkessamanslåing, ny domstolsstruktur o.l. Kva vil du gjere for at Stord held på rolla si som eit viktig regionsenter?

 • Det er ei utfordring at mange slike avgjersle blir tekne av nivå over kommunestyret, men MDG Stord skal røysta for at Stord framleis er regionsenter i dei sakar me har råderett over.

 • Me vil betra kollektivtransporten, inkludert at Stord kommune og lagar sin eigen “hent-meg”-ordning som dei har i Sauda, eller at me melder overgang til Rogaland fylkeskommune sin kollektivtransport.

– Stord har ein svært høg lånegjeld, og samtidig mange store investeringar på trappane. Kva vil du gjere for å sikre ein robust økonomi i Stord kommune i neste kommunestyreperiode?

 • Etter Nysæter ungdomsskole er ferdig bør kommunen kutte investeringsbudsjett på nye prosjekter som ikkje er essensielt naudsame.

 • Gå gjennom kommunens utgifter og endre drift for å spare penger

 • Røyste for å innføre gjeldstak

 • Sette krav til at utbyggjarar av nye områder byggjer og vedlikeheld fellesområder

– Det byggast og fortettast mykje i Leirvik og ellers i kommunen, kva vil vere viktig å gjere for å sikre at byutvklinga går i rett retning?

 • Stille høye krav til utbyggjarar i plan og plankomite om at alt som byggast skal vere til gode for folk og ikkje gjere stor skade på grøntområder og natur.

 • Følge opp tidligere krav og sikre at ting blir gjort riktig

 • Sikre eit betre tilbod for alle aldrar ved å støtte auka aktiviteter og leggja til rette for at det er fine plasser å vere på i sentrum, til dømes fleire grøntområder, aktivitetspark, leikeområder, mm.